Maranatha

Eredienst als hart van ons gemeente-zijn

Als hervormde wijkgemeente ‘Maranatha’ Delft binnen de Protestantse Kerk van Nederland zijn we onderdeel van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus. Iedere zondag komt de gemeente bijeen om 10.00 uur en om 17.00 uur in de Oude Kerk, Nieuwe Kerk, Bethlehemkerk of Marcuskerk om naar het Woord van God te luisteren, Zijn Naam te loven en te danken in psalmgezang en gebeden. Voor het zingen van de psalmen en enige gezangen tijdens de eredienst wordt gebruikt gemaakt van de berijming van 1773. De eredienst is het hart van het gemeente-zijn. In de eredienst vindt de ontmoeting van God met Zijn gemeente plaats. Daar wordt het Woord geopend. In de diensten kennen we een centrale plaats toe aan de preek, de uitleg en verkondiging van de Heilige Schrift. Voor de schriftlezing wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling. Daarnaast zijn er bijzondere diensten, zoals de Heilige Doop en vier maal per jaar de viering van het Heilig Avondmaal.

Ook is er na de eredienst ruimte voor onderlinge ontmoeting door middel van koffiedrinken, preekbespreking, sing-in of een maaltijd.

Er worden voor zowel jongeren als ouderen doordeweeks allerlei activiteiten georganiseerd, zoals wijkavonden, Bijbelkringen, verenigingen, clubs en (belijdenis-)catechisatie. Deze gemeentelijke activiteiten dienen tot eer van God en tot opbouw van Zijn gemeente.

Het spreekt voor zich dat u/jij van harte uitgenodigd bent om onze erediensten bij te wonen of om contact met ons op te nemen voor vragen of voor meer informatie.

Contact:

C: scriba : dhr. Koert

E: scriba@maranatha-delft.nl 
I: www.maranatha-delft.org