Vanuit gereformeerde traditie

De hervormde wijkgemeente Maranatha staat in de gereformeerde traditie. Kenmerkend voor deze gereformeerde overtuiging is het aanvaarden van de Heilige Schrift als het Woord van God, een overtuiging die verder wordt verwoord in de drie oecumenische belijdenisgeschriften (het Apostolicum en de belijdenissen van Athanasius en Nicea) en de drie gereformeerde belijdenisgeschriften (Heidelberger Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels).

De eredienst vormt het hart van het gemeente-zijn. Hier vindt de ontmoeting van God met Zijn gemeente plaats en wordt het Woord geopend. Elke zondag komt de gemeente daarom bijeen – om 10.00 uur en om 17.00 uur, afwisselend in de Oude Kerk, Nieuwe Kerk, Bethlehemkerk of Marcuskerk – om naar het Woord van God te luisteren, Zijn Naam te loven en te danken in psalmgezang en gebeden. Er is een centrale plaats toegekend aan de preek, de uitleg en verkondiging van de Heilige Schrift, gebruikmakend van de Herziene Statenvertaling. Voor het zingen van de psalmen en enige gezangen wordt de berijming van 1773 gebruikt.

Na de eredienst is er ruimte voor onderlinge ontmoeting bij het koffiedrinken; soms is er een preekbespreking, een sing-in of een gemeenschappelijke maaltijd. Voor zowel jongeren als ouderen zijn er door de week allerlei activiteiten, zoals wijkavonden, Bijbelkringen, verenigingsavonden, clubs en (belijdenis-)catechisatie. Ook deze gemeentelijke activiteiten dienen tot eer van God en tot opbouw van Zijn gemeente.

Contact:
dhr. W.J. Koert (scriba)
T:  06-5084 3863
E: scriba@maranatha-delft.nl
I:  www.maranatha-delft.org