Centrale Colleges

De Protestantse Gemeente Delft heeft twee centrale colleges: het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.

College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters zorgt voor de financiële en materiële randvoorwaarden van de gemeente en is de formele eigenaar van de wijkkerkgebouwen en pastorieën. Daarnaast is het College verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting en jaarrekening, het financieel beleid inclusief geldwerving, boekhouding en ledenadministratie, exploitatie en verhuur van de gebouwen en de juridische vertegenwoordiging van de Protestantse Gemeente Delft. Het College van Kerkrentmeesters is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle (wijk)gemeenten en vergadert tienmaal per jaar. De voorzitter is als adviseur verbonden aan de Algemene Kerkenraad.

Contact:
Ton van Nieuwkoop (voorzitter)
Henk Jansma (secretaris)
E: secretaris-cvk@pgdelft.nl

Postadres:
Menno ter Braaklaan 2
2624 TH Delft

College van Diakenen
Het College van Diakenen is het diaconale beleidsorgaan van de gemeente. In overleg met de Algemene Kerkenraad en de wijkdiaconieën is het College verantwoordelijk voor het diaconale beleid, draagt het zorg voor de geldwerving voor het diaconale werk en stelt het jaarlijks de diaconale begroting en jaarrekening vast. Het College van Diakenen is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle wijkgemeenten en vergadert tienmaal per jaar. De voorzitter is als adviseur verbonden aan de Algemene Kerkenraad.

Contact:
Bram van der Sar (voorzitter)
Lieuwe Boersma (secretaris)
E: diaconie@pgdelft.nl

Postadres:
Menno ter Braaklaan 2
2624 TH Delft