Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Delft organiseert en coördineert een aantal centrale zaken, zoals: beleidsontwikkeling en financieel beleid; het bevorderen van onderlinge samenwerking en communicatie; gemeentebrede activiteiten; taken op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking, evangelisatie, jeugdwerk en fondsenwerving; de jaarlijkse gezamenlijke ambtsdragersvergadering en ondersteuning van het beroepingswerk.

De Algemene Kerkenraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle (wijk)gemeenten, met daaraan toegevoegd de preses, de scriba, de voorzitters van de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters (als adviseurs) en vertegenwoordigers van de centrale ZWO-commissie en de Commissie Geloven in Delft.

Met ingang van 1 september 2022 bestaat het moderamen van de Algemene Kerkenraad uit Bram Gille (voorzitter), Mattie Mostert (scriba), Ton van Nieuwkoop (voorzitter College van Kerkrentmeesters), Bram van der Sar (voorzitter College van Diakenen), Arie Boele (Mattheüs) en ds. David Knibbe (predikant Vierhoven). Deze wordt met ingang van januari 2024 opgevolgd door een andere afgevaardigde in verband met emeritaat. De Algemene Kerkenraad vergadert tienmaal per jaar op de derde donderdag van de maand, niet in juli en augustus. Twee weken daaraan voorafgaand vergadert het moderamen.

Contact:
Dhr. Mattie Mostert (scriba)
E: scriba-ak@pgdelft.nl

Postadres:
Menno ter Braaklaan 2
2624 TH Delft