Nalaten

Diverse gemeenteleden staan bij leven stil over nalaten. Wanneer u erover nadenkt hoe u uw zaken wilt regelen na uw overlijden zou u ook stil kunnen staan bij de mogelijkheid om middelen na te laten aan de Protestante Gemeente Delft. Bij het opstellen van uw testament kunt u namelijk ook kerkelijke instellingen als (mede)erfgenaam of legataris laten opnemen om deze zo in de toekomst te ondersteunen bij hun activiteiten. 

Door middel van een erfstelling ontvangt de Protestantse Gemeente Delft na uw overlijden een door u bepaald deel / percentage van de nalatenschap. De nalatenschap bestaat uit het geheel van bezittingen en schulden die u achterlaat. Hoe de gehele of gedeeltelijke erfenis wordt verdeeld, is vastgelegd in een uiterste wilsbeschikking. Daarvoor zijn meerdere vormen mogelijk, maar de meest gangbare is het testament, vastgelegd in een notariële akte. Een voorbeeldtekst van een erfstelling die in een testament kan worden opgenomen kan als volgt luiden: “Ik benoem de Protestantse Gemeente te Delft tot erfgenaam voor … deel." 
Met een legaat kan een van tevoren vastgesteld bedrag of voorwerp geschonken worden aan de kerk. Dit kan een bedrag in geld zijn, maar ook een met name genoemd voorwerp, zoals een huis of een waardevol schilderij. Een voorbeeldtekst van een legaat kan als volgt luiden: “Ik legateer aan de Protestantse Gemeente te Delft een geldbedrag van € ……”.

Hoe te regelen

Beide vormen van nalaten dienen te worden vastgelegd in een testament. U moet voor het opstellen van een testament naar de notaris. Veel mensen zien er tegenop om een testament op te stellen. Vaak schuift men dit voor zich uit, omdat men het te ingewikkeld vindt. Het is echter belangrijk dat u tijdig nadenkt over wat er met uw vermogen dient te gebeuren als u komt te overlijden. Door het maken van een testament kunt u veel problemen in de toekomst voorkomen. Niet alleen problemen tussen eventuele erfgenamen. Door het juiste testament op te stellen kunt u er ook voor zorgen dat er zo min mogelijk belasting wordt betaald.