Jaarrekening 2018 Diaconie

De jaarrekening van de diaconie is hier in te zien. Een toelichting vindt u hieronder.

Algemeen

In het jaarverslag wordt verantwoording gedaan van baten en lasten van de Diaconie over het boekjaar 2018. In het verslag zijn het vermogen, baten en lasten van de Centrale ZWO-commissie voor het  geconsolideerd. Enkele punten zullen afzonderlijk worden toegelicht. 

 Vermogen en voorzieningen

Het eigen vermogen is in 2018 toegenomen als gevolg van de jaarlijkse herwaardering van de WOZ waarde van het vastgoed. Het boekjaar 2018 afgesloten met een klein positief resultaat van € 15.950 voor de Diaconie en € 95 voor de Centrale ZWO-commissie. Voor het resultaat  van de Diaconie zal door het college in 2018 een diaconale bestemming worden bepaald. Het resultaat van de Centrale ZWO-commissie zal aan hun algemene reserve worden toegevoegd.

 In 2018 zijn de inkomsten uit rente en dividend negatief als gevolg van slechte beursresultaten. Sowieso was voorzien in lagere opbrengsten, vanwege genomen winst in boekjaar 2017, als gevolg van een andere indeling van de beleggingsportefeuille. Het tekort wordt aangevuld vanuit de bestemmingsreserve koersverschillen.

 Vastgoed

Het College heeft in 2017 besloten om Hugo de Grootstraat 10 en Ternatestraat 5/7 te verkopen. Dit is deels gerealiseerd. Ternatestraat 5/7 is in 2018 verkocht en Hugo de Grootstraat 10 is verkocht begin 2019. Naar een herbestemming van liquide middelen wordt gezocht.

 Baten

Ook in 2018 heeft het collecterooster meer doelgerichte collecten gehad. In algemene zin kan worden gesteld dat de som van baten uit bijdrage levend geld, doorzendcollecten en giften/collecten van wijkgemeente hoger was dan voorgaande jaar, iets om dankbaar voor te zijn.

 Uitgaven

De uitgaven laten een vrij stabiel beeld zien. In 2018 is de ouderennetwerker gestart, dit leidt tot hogere uitgaven. Als gevolg van verkoop van het vastgoed zijn lasten voor beheer- en onderhoud afgenomen.

 Tot slot

Geconcludeerd mag worden we als Diaconie afgelopen jaar gezegend zijn in ons werk. Voor mij als penningmeester van de Diaconie wringt het om zwarte cijfers te schrijven. De nood is altijd aanwezig, we bidden om de Heilige Geest dat hij onze ogen opent , zodat wij die nood die onopgemerkt blijft ook zullen zien.

W. van der Vliet

Penningmeester