ANBI informatie

De Protestantse Gemeente Delft is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, en kan als zodanig gebruikmaken van belastingvoordelen bij erven en schenken. De informatie die een ANBI verplicht is te vermelden staat hieronder. De Centrale Diaconie van de Protestantse Gemeente Delft is een eigen rechtspersoon en daarmee een eigen ANBI. Meer informatie vindt u op de website van de diaconie.

Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Delft
Telefoonnummer: 015-2570298
RSIN/Fiscaal nummer gemeente: 823977341
RSIN/Fiscaal nummer diaconie:   823977304
Website: www.pgdelft.nl
E-mailinfo@pgdelft.nl
Adres: Menno ter Braaklaan 2
Postcode en plaats: 2624 TH Delft

De Protestantse Gemeente te Delft is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (Kerkorde) van de Protestantse Kerk Nederland staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: ‘een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten’. Vanuit dit geloof wil de Protestantse Gemeente Delft gemeente zijn in deze tijd, in de stad Delft, daarmee ruimte en richting biedend aan hen die op zoek zijn naar God. Daarbij leiden verscheidenheid van mensen en situaties tot verschillende uitingen en werkwijzen. De Protestantse Gemeente Delft is daarom een veelkleurige gemeente, bestaande uit zes wijkgemeenten en twee wijkgemeenten van bijzondere aard. Vanuit haar roeping wil zij Kerk voor de stad en Kerk in de stad zijn. Met elkaar zien wij om naar de medemens, zetten wij ons in voor de gemeente als geheel en weten wij ons verantwoordelijk voor de gemeente, de stad en de wereld waarin wij leven.

Groepsbeschikking ANBI

De Protestantse Gemeente Delft is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de Kerkorde. De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent bestuur, financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze Kerkorde staat op de website van de landelijke kerk. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Delft.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers, die volgens rooster door en uit de wijkkerkenraden zijn aangewezen. In onze gemeente telt de Algemene Kerkenraad veertien leden: drie predikanten, vier ouderlingen, twee ouderling-kerkrentmeesters, drie diakenen, twee afgevaardigden van de wijkgemeenten van bijzondere aard. De voorzitters van de Colleges van Kerkrentmeesters en van Diakenen zijn als adviseur verbonden aan de Algemene Kerkenraad. De ZWO-commissie, de Centrale Missionaire Commissie en IREF zijn elk met één afgevaardigde vertegenwoordigd. Preses en scriba zijn boventallig lid. De vertegenwoordiging uit de wijkgemeenten wordt zoveel mogelijk evenredig verdeeld. Elke ambtsdrager heeft een vervanger, benoemd door de wijkkerkenraad.
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere begroting en jaarrekening. Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel Algemene Kerkenraad als college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, art. 8).

De volledige beschrijving van de organisatie, het bestuur en de bevoegdheden is uitgewerkt en vastgelegd in de Plaatselijke Regeling van de Protestantse Gemeente Delft. Deze regeling vindt u hier.

Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis voor haar kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën.
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland kunt u hier vinden. 

De Protestantse Gemeente Delft is ontstaan uit de vereniging van de Hervormde Gemeente Delft en de Gereformeerde Kerken te Delft. In september 2017 heeft de Algemene Kerkenraad het beleidsplan voor de periode 2017-2021 vastgesteld.

Beloningsbeleid

De beloning van predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst (zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders) is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u hier. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten

De Algemene Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de Kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De laatste jaarrekeningen van de Protestantse Gemeente Delft en die van de Oude en Nieuwe Kerk vindt u hiernaast. Een overzicht van de belangrijkste activiteiten in de gemeente vindt u via diverse links op deze website.