College van Diakenen

Taken en bevoegdheden

Het College van Diakenen is het diaconale beleidsorgaan van de Protestantse Gemeente Delft. In overleg met de Algemene Kerkenraad en de wijkdiaconieën is het College verantwoordelijk voor het diaconale beleid van de gemeente. Het College stelt jaarlijks de diaconale begroting en jaarrekening vast. Verder draagt het College zorg voor de geldwerving voor het diaconale werk in de gemeente.

Samenstelling en werkwijze

Het College van Diakenen is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle wijkgemeenten.  Het College vergadert tien maal per jaar. 
De voorzitter van het College is als adviseur verbonden aan de Algemene Kerkenraad.

Contact

Voorzitter: Bram van der Sar
Secretaris: Geerd Struik e-mail: diaconie@pgdelft.nl

Het postadres van het College van Diakenen is:
Menno ter Braaklaan 2, 2624 TH Delft.