Algemene Kerkenraad

Taken en bevoegdheden

De Algemene Kerkenraad regelt voor de Protestantse Gemeente Delft taken die op centraal niveau uitgevoerd moeten worden. Hierbij kan men denken aan:

  • Beleid ontwikkelen voor de Protestantse Gemeente als geheel.
  • Gemeente-brede activiteiten organiseren en coördineren, samen met de wijkkerkenraden.
  • De communicatie en samenwerking tussen de wijken onderling bevorderen.
  • Het samen met de kerkrentmeesters vaststellen van financieel beleid.
  • De begrotingen van colleges van diakenen en kerkrentmeesters goedkeuren.
  • Centrale activiteiten, zoals zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking, evangelisatie, jeugdwerk en geldwerving stimuleren.
  • Meewerken aan de verkiezing van een (wijk)predikant.
  • Het centrale collecterooster vaststellen.
  • De jaarlijkse gezamenlijke ambtsdragersvergadering beleggen.

Samenstelling en werkwijze

De Algemene Kerkenraad wordt volgens een rooster samengesteld uit vertegenwoordigers van alle wijkgemeenten. Daar aan toegevoegd zijn de preses en scriba en, als adviseurs, de voorzitters van de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters. Vertegenwoordigers van de centrale ZWO Commissie, de Commissie Geloven in Delft en van ICF Delft zijn eveneens verbonden aan de AK.

Het moderamen van de Algemene Kerkenraad bestaat voor het seizoen 2020 – 2021 vanaf 1 september 2020 uit Bram Gille (voorzitter van de Algemene Kerkenraad), Mattie Mostert (scriba), Ton van Nieuwkoop (voorzitter van het College van Kerkrentmeesters), Bram van der Sar (voorzitter van het College van Diakenen), Fred van Helden (predikant wijkgemeente Hof van Delft) en Peter Plugers (wijkgemeente Vierhoven).
De Algemene Kerkenraad vergadert tien maal per jaar op de derde donderdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Twee weken daaraan voorafgaand vergadert het moderamen.

Contact

Scriba: Mattie Mostert
e-mail: scriba-ak@pgdelft.nl

Het postadres van de Algemene Kerkenraad is:
Menno ter Braaklaan 2, 2624 TH Delft