Het Lutherse geluid (3)

11-07-2024

‘75 miljoen leden!’ 

Hoeveel lutheranen zouden er vandaag in Delft zijn? Met het samengaan van ELG en wijkgemeente Hof van Delft laat de Protestantse Gemeente Delft een lichte groei zien, maar de weegschaal zal niet ver doorslaan. De lutherse gemeente is nooit heel groot geweest, anders dan in Amsterdam.

Maar zijn daarmee alle lutheranen in Delft geteld? Wie weet hoeveel studenten van lutherse huize in Delft zijn. Hun aantal zal het getal van de lutherse gemeente overtreffen. Denk aan de internationale studenten en andere ‘internationals’ van lutherse huize. Want wereldwijd vormen de lutheranen één van de grotere wereldkerken. Met 150 aangesloten kerken zijn 75 miljoen mensen vertegenwoordigd in de Lutherse Wereldfederatie!

Lutherse ontmoetingen

Het is altijd bijzonder een lutherse student te ontmoeten. Onlangs sprak ik een jonge Tanzaniaanse aan het IHE, het ‘waterinstituut’ tegenover het station. Zij vertelde over haar zondag. ‘s Ochtends volgde ze via internet de ‘mis’ in een van de grotere kerken thuis. Een viering die grotendeels dezelfde orde volgt als bij ons, met het heilig avondmaal en gezongen responsies. ’s Avonds ging ze naar de Engelstalige mis in de Maria van Jessekerk, om met andere internationale studenten het geloof te beleven. Bij haar was de breuk Rome-Reformatie blijkbaar geheeld! Ook bij de International Student Chaplaincy komen lutherse studenten, evenals ongetwijfeld bij ICF-Delft. Ik herinner mij een vrouw, altijd in een blauw uniform: zij was diakones in haar thuisland Zimbabwe. Gelukkig voor de lutherse gemeente hebben internationale studenten onze kerk weten te vinden en werden het actieve gemeenteleden. Met hun jeugd en toewijding waren zij als het frisse palmtakje waarmee de duif terugkeerde in de ark: John uit India, Paul uit de VS, dokter Otito uit Tanzania. Daarnaast waren er doopouders uit verschillende landen die voor de doop van hun kind ‘googelden’ op luthers in Delft.

Rol in oecumene en muziek

Als wereldkerk hebben de lutheranen een belangrijke rol gespeeld in de oecumene, en nog. Bij de oprichting van de Wereldraad van Kerken in Amsterdam in 1948 deed een lutherse bisschop in vol ornaat aan de processie mee. In 2017 reisde de paus naar Zweden voor het startschot van het herdenkingsjaar van 500 jaar reformatie, met een oecumenische gebedsviering in de lutherse kathedraal van Lund. Recent is in Egypte met de Orthodoxe Kerk overeengekomen om de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel in de originele versie te herstellen (dus zonder toevoeging van het ‘filioque’). Waar hoorden we zoiets eerder? Dat de lutheranen een wereldkerk vormen is ook te zien in de openheid naar andere (zang)culturen. Een keur van nieuwe liederen uit de hele wereld is te vinden in het Global Songbook 2024, waarmee de lutheranen eind juni zijn uitgekomen, met een feestelijke presentatie in de Luther-stad Wittenberg. Alle lutherse gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland krijgen twee exemplaren toegestuurd, voor de dominee en de kerkmusicus. Benieuwd waar de exemplaren voor Delft naar toe gaan ...

In deze bijdrage over het oecumenisch karakter van de lutheranen wil ik tot slot de band vermelden in Delft met de Oud-Katholieke kerk aan het Bagijnhof. Een informele band, maar daarom niet minder warm. Er is heel wat ‘overgestoken’, over en weer, in het bijzonder rond Pasen en Kerst. Dat er ook in Delft nog vele oecumenische rondes mogen volgen.

ds. Taco Smit

Op de foto: zondag 2 juni 2024: de lutheranen maken ‘de oversteek’ naar de wijkgemeente Hof van Delft…