Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019 College van Kerkrentmeesters Algemeen 

Op 15 oktober 2020 heeft de Algemene Kerkenraad de jaarrekening over 2019 voorlopig goedgekeurd. Zoals gebruikelijk is hierin onderscheid gemaakt tussen de administratie van de kerkelijke activiteiten en de activiteiten die voortvloeien uit de exploitatie van de Oude en Nieuwe Kerk. Op deze pagina publiceren we een samenvatting. 

 Kerkelijke baten en lasten

De jaarrekening van de kerkelijke activiteiten is afgesloten met een positief saldo van € 100.659 (begroot was een negatief resultaat van € 6.620). Het operationeel resultaat was ruim € 96.000 negatief, maar daar stonden gelukkig enkele eenmalige inkomsten tegenover, zodat we uiteindelijk dus toch een positief resultaat kunnen laten zien. De staat van baten en lasten kunt u hier zien.

 Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn de meest opvallende afwijkingen:

 De totale baten dalen ten opzichte van 2018. Dit wordt met name veroorzaakt door een afname van de bijdragen levend geld. Verder kan de daling toegekend worden aan lagere opbrengsten van de onroerende zaken. De uitgekeerde dividenden, opgenomen onder de rentebaten, waren hoger, maar de dalende baten zijn ook een gevolg van de in het afgelopen jaar weer dalende rentepercentages op deposito’s en spaarrekeningen.

 De lasten vallen ten opzichte van 2018 lager uit. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de gewijzigde richtlijn voor jaarverslaglegging en begroting van de PKN. In 2018 zijn de kosten nog opgenomen voor groot onderhoud aan de wijkkerken, pastorieën en de overige gebouwen, terwijl in 2019 deze kosten direct ten laste komen van de onderhoudsvoorziening.  Een toename van de lasten worden veroorzaakt door hogere kosten voor Pastoraat en hogere kosten van de salarissen en vergoedingen.

De incidentele baten en lasten worden gevormd door koersresultaten, boekwinsten bij verkoop onroerende zaken, inkomsten uit legaten en de herwaardering van de onroerende zaken. In 2019 is er een legaat toegekend voor wijkgemeente Maranatha.

 Exploitatie Oude en Nieuwe Kerk

Beide monumentale kerken worden in stand gehouden voor de eredienst. Op deze manier geven wij als Protestantse Gemeente (mede) vorm aan de aanwezigheid in Delft. De toeristische exploitatie wordt volledig gescheiden gehouden van de reguliere kerkelijke activiteiten. Door deze aparte administratie hoeven we de kosten van het onderhoud niet ten laste te laten komen van de kerkelijke activiteiten en middelen.

 Het financiële resultaat is na de ingebruikname van de Nieuwe Kerk toegenomen en is weer in stijgende lijn. Het bedraagt € 329.091 (2018 € 129.377 en 2017: € 53.360). Het College heeft besloten dit resultaat in zijn geheel toe te voegen aan een nieuw fonds Algemene Reserve Oude & Nieuwe Kerk. Deze keuze is gemaakt met het oog op de in 2020 ontstane situatie rondom de uitbraak van het coronavirus, die heeft gezorgd voor een grote omzetdaling. Uit dit fonds kan het verwachte negatieve resultaat van de exploitatie Oude en Nieuwe Kerk van 2020 worden opgevangen. Afhankelijk van het verdere verloop van de crisis en het herstel naar een normaal resultaat wordt dit fonds in 2021 of 2022 opgeheven en wordt het restant toegevoegd aan het restauratiefonds Nieuwe Kerk.

 Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn de meest opvallende afwijkingen:

De inkomsten uit entreegelden zijn toegenomen, maar ook de verkoop van artikelen is toegenomen, wat mogelijk een positief gevolg is geweest van de nieuwe inrichting van de winkel in de Nieuwe Kerk. Ook de verhuur van de Nieuwe Kerk is toegenomen als gevolg van de herinrichting.

 Aan de uitgavenkant zien we een stijging van de lasten. De belangrijkste oorzaak moet gezocht worden bij het wegvallen van de Brim-subsidie van de Nieuwe Kerk, groot onderhoud aan de Oude Kerk en stijging van de kosten voor het nieuwe verwarmingssysteem in de Nieuwe Kerk.

De afschrijving van de vaste tentoonstellingen is ook onderdeel van de toename van de lasten.

De salarissen en vergoedingen zijn ook gestegen als gevolg van een nabetaling over voorgaande jaren en de toename van personeel.

 Ten slotte

Bij een terugblik op 2019 kunnen we een blik op het jaar 2020 niet vermijden. We zijn blij dat op dit moment de toegezegde vrijwillige bijdragen nog steeds binnenkomen en we voor deze post nog op het schema van de begroting liggen. Ook de opbrengsten van de collectes laten geen sterke daling zien als gevolg van de coronamaatregelen. Dank u wel dat u onze kerk in Delft op deze manier blijft steunen!

 Namens het College van Kerkrentmeesters,

 Johan Voerman (penningmeester)