Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018 College van Kerkrentmeesters Algemeen 

Op 20 juni 2019 heeft de Algemene Kerkenraad de jaarrekening over 2018 voorlopig vastgesteld. In de AK-vergadering ven 19 september 2019 is de jaarrekening definitief goedgekeurd. Zoals gebruikelijk is hierin onderscheid gemaakt tussen de administratie van de kerkelijke activiteiten en de activiteiten die voortvloeien uit de exploitatie van de Oude en Nieuwe Kerk. Op deze pagina publiceren we een samenvatting. Op het kerkelijk bureau kunt u een compleet exemplaar krijgen en eventuele opmerkingen of vragen kunt u sturen naar info@pgdelft.nl

Kerkelijke baten en lasten

De jaarrekening van de kerkelijke activiteiten is afgesloten met een negatief saldo van € -5.475 (begroot was een positief saldo van € 11.310). Via de resultaatbestemming wordt dit bedrag ten laste gebracht van de reserves.

Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn de meest opvallende afwijkingen:

De totale baten dalen ten opzichte van 2017. Dit wordt met name veroorzaakt door de negatieve resultaten op de verkochte aandelen. De uitgekeerde dividenden waren hoger, maar daar staan ook weer de dalende rentepercentages op deposito’s en spaarrekeningen tegenover. De belangrijkste baten, de bijdragen levend geld, zijn toegenomen. Dit is vooral terug te vinden in door de wijkgemeenten individueel gehouden acties.

De lasten vallen ten opzichte van 2017 aanzienlijk hoger uit. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door groot onderhoud aan de wijkkerken, pastorieën en overige gebouwen. Verder vielen de kosten voor Pastoraat iets lager uit, met name door de vacaturen in de wijkgemeente Maranatha, maar ook door een onverwachte bijdrage vanuit de Classis Delft, die in de loop van 2018 is opgeheven. Ook de salarissen en vergoedingen daalden, omdat de koster van de Hofkerk na zijn pensionering niet meer is vervangen. Het werk daar is, net als in de Bethlehemkerk, vooral door vrijwilligers overgenomen. De kosten voor Beheer en Administratie stegen door het beheerloon voor de beleggingen en de kosten van buitenlandse beleggingen.

Exploitatie Oude en Nieuwe Kerk

Beide monumentale kerken worden in stand gehouden voor de eredienst. Op deze manier geven wij als Protestantse Gemeente (mede) vorm aan de aanwezigheid in Delft. De toeristische exploitatie wordt volledig gescheiden gehouden van de reguliere kerkelijke activiteiten. Door deze aparte administratie hoeven we de kosten van het onderhoud niet ten laste te laten komen van de kerkelijke activiteiten en middelen.

Het financiële resultaat in 2018 is na de ingebruikname van de Nieuwe Kerk weer toegenomen. Het bedraagt € 129.377 (2017: € 53.360 en 2016: € 194.802). Het resultaat wordt toegevoegd aan het restauratiefonds Ouden en Nieuwe Kerk. De samenvatting van dit deel van de jaarrekening is hier in te zien.

Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn de meest opvallende afwijkingen:

De inkomsten uit entreegelden zijn toegenomen, maar ook de verkoop van artikelen. Dat is mogelijk het gevolg van de nieuwe inrichting van de winkel in de Nieuwe Kerk. Ook de verhuur van de Nieuwe Kerk is toegenomen als gevolg van de herinrichting.  

Aan de uitgavenkant zien we een stijging van de lasten. De belangrijkste oorzaak moet gezocht worden bij het wegvallen van de BRIM-subsidie van de Nieuwe Kerk, groot onderhoud aan de Oude Kerk en stijging van de kosten voor het nieuwe verwarmingssysteem in de Nieuwe Kerk. De salarissen en vergoedingen zijn ook gestegen als gevolg van een nabetaling over voorgaande jaren en de toename van personeel.