Begroting 2022 Diaconie

Begroting 2022 Diaconie

 De begroting 2022 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Delft is door de Algemene Kerkenraad vastgesteld op 20 januari 2022. De staat van baten en lasten is hier in te zien.

Waar ik vorig jaar de hoop en verwachting uitsprak om terug te gaan naar het oude normaal, spreek ik deze hoop opnieuw uit. Niet eenzelfde hoop en verwachting, maar anders.

 Nu zou ik meer het accent willen leggen op barmhartigheid. Nu de vrijheid wordt hervonden, komen ook de tegenstellingen in onze maatschappij bitterhard naar boven. De oordelen over en weer tussen voor- en tegenstanders van alle maatregelen, over vaccinatie en de coronapas. Het raakt me dat we elkaar uit het oog verliezen, elkaar de maat nemen. Terwijl het toch juist gaat om het oog hebben voor elkaar, en bovenal voor de zwakkere, degene in nood, de eenzame. Ik hoop dat we in het hervinden van onze vrijheid, meer oog hebben voor samen, ruimte voor iedereen. En gelukkig zijn er in deze verwarrende tijd ook lichtpuntjes, waar juist de verbinding ontstaat, de aandacht voor elkaar juist intensiveert. Lichtpuntjes in de ’duisternis’, als sterren aan de hemel. Als we stil staan bij alles wat op diaconaal gebeurt in onze stad is dat iets om dankbaar voor te zijn. Met name ook hoe op diaconaal vlak wordt samengewerkt tussen de verschillende kerkgenootschappen en moskeeën. Hoe hieruit initiatieven zijn ontstaan als het Interkerkelijk Sociaal Fonds, de Jessehof en de Voedselbank. Maar ook los van kerken zijn er schitterende (diaconale) initiatieven ontstaan. Eén voorbeeld wil ik noemen: KopieKoffie. Een stichting die in de Buitenhof ontmoeting en sociaal ondernemerschap combineert door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden tot barrista (iemand die de kunst van koffie zetten verstaat).

 In 2021 zijn we gestart met visieontwikkeling op het College van Diakenen van de toekomst. Vanuit een verlangen om ook in de toekomst betekenisvol te kunnen zijn in voortzetting en ontwikkeling van nieuwe diaconale initiatieven, zowel in de wijken als centraal voor de stad georganiseerd. Hierbij willen we niet het wiel opnieuw uitvinden, maar zoeken we naar een vorm van organiseren waarbij de daad- en slagkracht toeneemt. In 2022 willen we dit proces verder vormgeven. Een tweede voornemen is om de financiële ondersteuning van diaconaal ouderenwerk in verzorgingshuizen anders vorm te geven dan tot nu werd gedaan. We willen de focus verbreden van een enkel verzorgingshuis, naar meerdere verzorgingshuizen. Hoe dit vorm wordt gegeven, wordt in 2022 verder uitgewerkt.

 Inhoudelijk is de begroting 2022 niet veel gewijzigd ten opzichte van 2021. Hoewel er een negatief resultaat is begroot, is dit geen reden tot zorg. Er zijn voldoende financiële middelen, mede doordat de bestemmingsreserve Koersverschillen Effecten voldoende buffer heeft en hieruit middelen kunnen worden vrijgemaakt. Daarnaast worden waardestijgingen uit beleggingsresultaten niet begroot, deze zullen naar verwachting het negatieve resultaat compenseren.

 Als College van Diakenen zijn we God, onze Vader, dankbaar voor de ruime middelen waar we over mogen en kunnen beschikken. We weten ons afhankelijk van Hem en bidden om open ogen en een bewogen hart.

Met vriendelijke groet,

Wim van der Vliet

penningmeester