Begroting 2021 Diaconie

De begroting 2021 van het College van Diakenen is vastgesteld door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk te Delft op 25 januari 2021 en hier in te zien.

Een jaar waarin we hopen terug te kunnen naar normaal. Maar wat is nu eigenlijk normaal?  In dit jaar is de essentie van normaal wat mij betreft wel naar voren gekomen. We hebben allemaal kunnen ervaren wat de beperkingen  als gevolg van corona met ons doen. We zijn aan huis gekluisterd, kunnen  niet doen wat we graag zouden willen doen. Weinig tot geen ontmoetingen met degen die ons lief zijn. Geen ontmoeting niet op sociaal vlk, maar ook niet of einig in de diensten. Dat alles vinden wij niet normaal.

Wanneer ik dit op mij laat inwerken en binnekomen dan laat het voor mij in de kern zien wat diaconaat eigenlijk inhoud en in potentie kan betekenen voor anderen. Oog hebben voor de zwakke, de eenzame. Juist aandacht voor elkaar in deze periode maakt het draagbaar, gezien worden en niet alleen te zijn in de eenzaamheid die er is. Wij zijn nu alle maal min of meer ervaringsdeskundige geworden door de lockdowns die we hebben mee moeten maken. Ik zie dat dit ons ook heeft geïnspireerd en aangemoedigd om het diaconaat handen en voeten te geven.

Inhoudelijk is de begroting 2021 niet veel gewijzigd ten opzichte van 2020. Waarom niet zult u zich afvragen, verwachten jullie dan geen  negatieve effecten van dit jaar? Zeker wel, maar in welke omvang kunnen we niet duiden en wordt met die rede nu ook niet begroot. Het College beschikt over voldoende middelen om daar waar nodig extra financiële steun te kunnen bieden.

Wat betreft de baten zien we een redelijk constante bijdrage van levend geld. Een groot deel hiervan bestaat uit bijdragen aan uitgezonden vanuit de wijkgemeente Mattheus. Iets om dankbaar voor te zijn.

Als College van Diaken zijn we dankbaar naar God,  onze Vader, voor de ruime middelen waar we over  mogen en kunnen beschikken.

Met vriendelijke groet,

Wim van der Vliet,

penningmeester