Begroting 2020 Diaconie

De begroting 2020 van het College van Diakenen is vastgesteld door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk te Delft op 22 november 2019 en hier in te zien. In deze begroting zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van eerdere jaren.

In het collecterooster 2020 wordt zichtbaar dat er meer collectes worden ingevuld door de wijkgemeenten. Door het College van Diakenen wordt invulling gegeven aan plaatselijke collectes en wereldwijd (via Kerk in Actie en project 1027). De wijkgemeenten worden in de gelegenheid gesteld om invulling te geven aan landelijke doelen waarmee zij zich verbonden voelen.

In 2020 wordt het project met inzet van een ouderennetwerker beëindigd. We verwachten dat de wijkgemeenten hierdoor voldoende zijn toegerust om de daaruit voortvloeiende initiatieven te continueren. We hopen op die manier het kerk zijn in de buurt verder vorm te geven.

Het vastgoed is grotendeels verkocht in 2018/2019. De vrijgekomen financiële middelen zijn deels toegevoegd aan de beleggingsportefeuille. Om voldoende inkomsten voor de toekomst te kunnen borgen, wordt voorgesteld om het beleggingsprofiel te wijzigen naar neutraal.

Als College van Diaken zijn we dankbaar voor de middelen waar we over  mogen en kunnen beschikken. We bidden tot God, Onze Vader, om Zijn zegen over ons werk. Dat we alert mogen zijn en zien waar (financiële) hulp nodig is.