Begroting diaconie 2019

De begroting 2019 van het College van Diakenen van de Protestantse Kerk te Delft is hier in te zien. In deze begroting zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van eerdere jaren.
In het collecterooster 2019 wordt zichtbaar dat er meer gecollecteerd wordt voor landelijk doelen, dan in afgelopen jaren. Hiermee wordt meer balans aangebracht ten opzichte van het plaatselijke en wereldwijde diaconaat.
In 2018 is de ouderennetwerker gestart. De opdracht aan de ouderennetwerker is om in en met de wijkdiaconien de verbinding te maken tussen kerk en maatschappij. Het project heeft een doorlooptijd van twee jaar. We hopen op die manier het kerk zijn de buurt verder vorm te geven.
Met de verkoop van vastgoed vind er ook een verandering plaats in de inkomsten en uitgaven. Huuropbrengsten zijn als gevolg hiervan lager begroot en inkomsten uit beleggingen juist hoger dan voorgaande jaren. Middelen die vrijgekomen zijn na verkoop van vastgoed worden namelijk toegevoegd aan de beleggingsportfeuille. Naar verwachting is het Diaconale Centrum verkocht begin 2019, als gevolg hiervan zullen ook operationele kosten voor verzekering en nutsvoorzieningen afnemen.
Als College van Diaken zijn we dankbaar voor de middelen waar we over mogen en kunnen beschikken. We bidden tot God, Onze Vader, om Zijn zegen over ons werk. Dat we alert mogen zijn en zien waar (financiele) hulp nodig is.