Begroting 2020 College van Kerkrentmeesters

Begroting 2020

De begroting 2020 en de meerjarenbegroting tot en met 2026 van het College van Kerkrentmeesters zijn goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad. In de begroting is de exploitatie van de kerkelijk activiteiten en de exploitatie van de Oude en Nieuwe Kerk afzonderlijk opgenomen. De staat van baten en lasten vindt u hier.

Kerkelijke begroting 

De begroting voor 2020 laat tot onze spijt een negatief resultaat zien van bijna € 59.000. Dat is deels het gevolg van een vermindering van de baten (terugloop vrijwillige bijdrage, lagere rente) en deels van een toename van de uitgaven. De salariskosten zijn toegenomen als gevolg van de landelijke CAO-afspraken.

Wel moet hierbij worden aangetekend dat de gerealiseerde koersresultaten (vorig jaar nog begroot op 50.000) voor 2020 niet zijn meegenomen in de begroting, gezien de onzekerheid op de financiële markten.

Oude en Nieuwe Kerk 

De verwachting is dat de exploitatie van de Oude en Nieuwe Kerk in 2020 afgesloten kan worden met een overschot van € 135.120. Dit zal worden toegevoegd aan de reserve restauratie Oude en Nieuwe Kerk.

Tot slot 

Het college wenst u allen ook voor 2020 veel zegen toe bij het vele werk dat in onze gemeente wordt gedaan. Wij mogen bidden om steun van onze God bij alle beslissingen waar wij met elkaar in de komende jaren voor geplaatst worden en leggen het zo in vertrouwen in Zijn hand. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Johan Voerman (penningmeester)