Begroting 2021 College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021

De begroting 2021 en de meerjarenbegroting tot en met 2026 van het College van Kerkrentmeesters zijn goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad. In de begroting is de exploitatie van de kerkelijk activiteiten en de exploitatie van de Oude en Nieuwe Kerk afzonderlijk opgenomen. De staat van baten en lasten vindt u hier.

Kerkelijke begroting

De begroting voor 2021 laat een groot negatief resultaat zien van bijna € 192.000. Dit negatieve resultaat (wat naar verwachting doorloopt voor de komende jaren) noodzaakt ons om in 2021 de discussie te starten om de begroting voor de komende jaren weer in balans te brengen. Het College zal, in nauw overleg met de Bedrijfsvoeringsorganisatie, verder gaan kijken hoe de inkomsten kunnen worden vergroot en de uitgaven kunnen worden verminderd. Het ziet ernaar uit dat we er met de kaasschaafmethode niet komen, maar welke drastische ingrepen nodig zijn, kunnen we nu nog niet zeggen.

Het negatieve resultaat is deels het gevolg van een vermindering van de baten (terugloop vrijwillige bijdrage, lagere rente, minder inkomsten uit verhuur; voornamelijk door de coronacrisis) en deels van een toename van de uitgaven. De salariskosten zijn toegenomen als gevolg van de landelijke CAO-afspraken. Verder is de bezetting op het Kerkelijk Bureau tijdelijk uitgebreid. In 2022 is de bezetting weer terug op het oude niveau. Ook zal de subsidie voor het studentenpastoraat deels wegvallen. In 2020 is er een meerjaren onderhoudsprogramma voor al het onroerend goed van de PGD opgesteld, uitgezonderd de Oude en de Nieuwe Kerk. Het College gaat aan de hand hiervan een vastgoedstrategie opstellen. Dit meerjarenprogramma resulteert in hogere dotaties voor de onderhoudsfondsen. Omdat er in 2020 nieuwe streamingapparatuur is aangeschaft voor alle kerkgebouwen, is de post afschrijvingen sterk toegenomen. In die post zitten ook de aanschaffen die worden gedaan voor de herinrichting van de Vierhovenkerk.

Er is voor 2021 geen post opgenomen voor gerealiseerde koersresultaten gezien de onzekerheid op de financiële markten.

Er zal door de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) komend jaar extra ingezet worden op de verhuur van de kerkgebouwen. Dat zal hoogstwaarschijnlijk pas in 2022 leiden tot hogere verhuuropbrengsten.

Oude en Nieuwe Kerk

De verwachting is dat de exploitatie van Oude en Nieuwe Kerk in 2021 afgesloten kan worden met een overschot van € 104.842. Dit is gebaseerd op de aanname dat de coronacrisis medio 2021 voorbij is en er dus de eerste zes maanden van het jaar nog sprake is van 50% omzetverlies ten opzichte van de normale situatie. In juli zet het herstel in en is er nog een omzetverlies van 25%. Daarna is de omzet weer op het oude niveau. We gaan er in dit scenario ook van uit dat we de eerste zes maanden nog kunnen profiteren van de NOW3-regeling. De omvang van de bijdrage van het rijk is een grove schatting. Wanneer de coronamaatregelen langer duren, is er een gerede kans dat er sprake zal zijn van een negatief resultaat.

Tot slot

Het college wenst u allen ook voor 2021 veel zegen toe bij het vele werk dat in onze gemeente wordt gedaan. Wij mogen bidden om steun van onze God bij alle beslissingen waar wij met elkaar in de komende jaren voor geplaatst worden en leggen het zo in vertrouwen in Zijn hand. 

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Johan Voerman (penningmeester)