Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters

Hier vindt u de begroting van de Protestantse Gemeente Delft voor 2019. De diaconie heeft een aparte begroting.

Begroting 2019

De begroting 2019 en de meerjarenbegroting tot en met 2025 van het College van Kerkrentmeesters zijn goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad. In de begroting is de exploitatie van de kerkelijk activiteiten en de exploitatie van de Oude en Nieuwe Kerk afzonderlijk opgenomen. De begroting wordt voor belangstellenden ter inzage gelegd op het kerkelijk bureau.

Kerkelijke begroting 

De begroting voor 2019 laat tot onze spijt een negatief resultaat zien van € 21.720. Dat is deels het gevolg van een vermindering van de baten (terugloop vrijwillige bijdrage, lagere rente) en deels van een toename van de uitgaven. De salariskosten zijn toegenomen als gevolg van de landelijke CAO-afspraken. In deze begroting hebben we voor alle onroerend goed eenmalig een bedrag opgenomen voor een inspectierapport

Oude en Nieuwe Kerk 

Hoewel de restauratie gerealiseerd is, is er nog steeds behoefte aan facilitaire voorzieningen voor de erediensten en voor grotere evenementen waarvoor de kerk gebruikt zal worden. Het college beraadt zich over deze aanpassingen welke in de komende jaren zullen worden uitgevoerd. De verwachting is dat de exploitatie van Oude en Nieuwe kerk in 2019 afgesloten kan worden met een overschot van ongeveer € 94.250. Dit zal worden toegevoegd aan de reserve restauratie Oude en Nieuwe Kerk.

Meerjarenbegroting 

In de meerjarenbegroting is bij een aantal posten een inflatiepercentage aangehouden van 1,5%. Bij de inkomsten is uitgegaan van gelijke bijdragen levend geld, ondanks de nog steeds afnemende aantallen gemeenteleden. Voor de overige inkomsten is uitgegaan van ongeveer gelijkblijvende bedragen. Bij de uitgaven hebben we rekening gehouden met een kleine toename van het aantal vrijwilligers. De uitkomsten van de exploitatie zullen dan in de komende jaren weinig veranderen. 

Gezien de vele onzekerheden en de financiële resultaten van de wijken zien wij voorlopig af van een inflatiecorrectie van de lumpsumregeling voor de wijken.  

Tot slot 

Het college wenst u allen ook voor 2019 veel zegen toe bij het vele werk dat in onze gemeente wordt gedaan. Wij mogen bidden om steun van onze God bij alle beslissingen waar wij met elkaar in de komende jaren voor geplaatst worden en leggen het zo in vertrouwen in Zijn hand.